خدمات ارائه گواهی SSL دامنه‌ های بین المللی

STANDARD DOMAIN VALIDATION

مناسب تمام وب سایتهای شخصی و شرکتی
DV SSL

کدگذاریSHA2-256
نشانگر سبز رنگفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
اعتبار گواهینامه10,000 $
امکان ارائه برای دامنه های ملیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای نماد دو ستارهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای دامنه های متفاوتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
پوشش زیردامنه های سایتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان صدور آنی گواهینامهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
کشور صادر کنندهآمریکا
سازگاری با 99% مرورگرهافروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
نیاز به ارائه مدارک رسمیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قیمت یکساله (تومان)41500
قیمت دوساله (تومان)69375
قیمت سه‌ساله (تومان)99250

Multi Domain

مناسب تمام وب سایتهای شخصی و شرکتی
DV SSL

کدگذاریSHA2-256
نشانگر سبز رنگفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
اعتبار گواهینامه10,000 $
امکان ارائه برای دامنه های ملیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای نماد دو ستارهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای دامنه های متفاوتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
پوشش زیردامنه های سایتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان صدور آنی گواهینامهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
کشور صادر کنندهآمریکا
سازگاری با 99% مرورگرهافروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
نیاز به ارائه مدارک رسمیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قیمت یکساله (تومان)97600
قیمت دوساله (تومان)159450
قیمت سه‌ساله (تومان)224530

WildCard

فقط مختص وبسایتهای شرکتی
DV SSL

کدگذاریSHA2-256
نشانگر سبز رنگفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
اعتبار گواهینامه10,000 $
امکان ارائه برای دامنه های ملیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای نماد دو ستارهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای دامنه های متفاوتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
پوشش زیردامنه های سایتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان صدور آنی گواهینامهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
کشور صادر کنندهآمریکا
سازگاری با 99% مرورگرهافروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
نیاز به ارائه مدارک رسمیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قیمت یکساله (تومان)394,100
قیمت دوساله (تومان)687,600
قیمت سه‌ساله (تومان)986,400

Organization Validation

مختص شرکتها
OV SSL

کدگذاریSHA2-256
نشانگر سبز رنگفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
اعتبار گواهینامه50,000 $
امکان ارائه برای دامنه های ملیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای نماد دو ستارهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای دامنه های متفاوتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
پوشش زیردامنه های سایتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان صدور آنی گواهینامهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
کشور صادر کنندهآمریکا
سازگاری با 99% مرورگرهافروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
نیاز به ارائه مدارک رسمیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قیمت یکساله (تومان)264,500
قیمت دوساله (تومان)442,300
قیمت سه‌ساله (تومان)616,900

Extended ValidationEV SSL

فقط مختص شرکتهای بزرگ بین المللی
EV SSL

کدگذاریSHA2-256
نشانگر سبز رنگفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
اعتبار گواهینامه1,750,000 $
امکان ارائه برای دامنه های ملیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای نماد دو ستارهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای دامنه های متفاوتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
پوشش زیردامنه های سایتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان صدور آنی گواهینامهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
کشور صادر کنندهآمریکا
سازگاری با 99% مرورگرهافروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
نیاز به ارائه مدارک رسمیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قیمت یکساله (تومان)435300
قیمت دوساله (تومان)755600
قیمت سه‌ساله (تومان)-