خدمات ارائه گواهی SSL دامنه‌های ایرانی

STANDARD DOMAIN VALIDATION

مناسب تمام وب سایتهای شخصی و شرکتی
DV SSL

کدگذاریSHA2-256
نشانگر سبز رنگفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان ارائه برای دامنه های ملیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای نماد دو ستارهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای دامنه های متفاوتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
پوشش زیردامنه های سایتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان صدور آنی گواهینامهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
کشور صادر کنندهلهستان
سازگاری با 99% مرورگرهافروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
نیاز به ارائه مدارک رسمیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان ارائه مدارک ایرانیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قیمت یکساله (تومان)89,700
قیمت دوساله (تومان)168,500
قیمت سه‌ساله (تومان)238,300

DOMAIN VALIDATION WILDCARD

مناسب تمام وب سایتهای شخصی و شرکتی
DV SSL

کدگذاریSHA2-256
نشانگر سبز رنگفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان ارائه برای دامنه های ملیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای نماد دو ستارهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای دامنه های متفاوتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
پوشش زیردامنه های سایتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان صدور آنی گواهینامهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
کشور صادر کنندهلهستان
سازگاری با 99% مرورگرهافروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
نیاز به ارائه مدارک رسمیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان ارائه مدارک ایرانیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قیمت یکساله (تومان)327,400
قیمت دوساله (تومان)633,300
قیمت سه ساله (تومان)926,800

ORGANIZATION DOMAIN VALIDATION

فقط مختص وبسایتهای شرکتی
OV SSL

کدگذاریSHA2-256
نشانگر سبز رنگفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان ارائه برای دامنه های ملیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای نماد دو ستارهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای دامنه های متفاوتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
پوشش زیردامنه های سایتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان صدور آنی گواهینامهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
کشور صادر کنندهلهستان
سازگاری با 99% مرورگرهافروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
نیاز به ارائه مدارک رسمیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان ارائه مدارک ایرانیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قیمت یکساله (تومان)318,100
قیمت دوساله (تومان)616,600
قیمت سه ساله (تومان)896,400

ORGANIZATION DV WILDCARD

فقط مختص وبسایتهای شرکتی
OV SSL

کدگذاریSHA2-256
نشانگر سبز رنگفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان ارائه برای دامنه های ملیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای نماد دو ستارهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قابل استفاده برای دامنه های متفاوتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
پوشش زیردامنه های سایتفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان صدور آنی گواهینامهفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
کشور صادر کنندهلهستان
سازگاری با 99% مرورگرهافروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
نیاز به ارائه مدارک رسمیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
امکان ارائه مدارک ایرانیفروشگاه اینترنتی ساتیجی - فروشنده
قیمت یکساله (تومان)618,500
قیمت دوساله (تومان)1,217,300
قیمت سه ساله (تومان)1,796,900